ÖLBRYGGERIER I UDDEVALLA


Det första egentliga ölbryggeriet i Uddevalla grundades 1853. Det var Ivar Kullgren, son till C.A. Kullgren som övertagit driften av sin fars brännvinsbränneri och
som efter faderns död konverterade Utsiktens brännvinsbränneri till ett ångdrivet bayerskt ölbryggeri. Beslutet att upphöra med brännvinstillverkning och istället
tillverka öl bedömdes då som en nykterhetsfrämjande åtgärd.
Därefter fanns det ett antal bryggerier i staden fram t.o.m 1961 då Pripps, som 1919 köpt upp Utsiktens Ångbryggeri AB i Uddevalla, lade ner verksamheten.
Sedan dröjde det 35 år innan ett nytt bryggeri startade i staden. Det var Bohus Bryggeri. De hade dock ingen egen tillverkning och lade ner verksamheten redan
året därpå. Därefter var det ett uppehåll på 20 år innan Uddevalla Bryggeri AB startade sin verksamhet 2017.

Det har dock inte varit lätt att kartlägga hur bryggerinäringen har sett ut i Uddevalla. De tre stora bryggerierna; Utsiktens bryggeri, J.L. Larsons bryggeri och
Svante Natt och Dags bryggeri har bytt ägarskap inbördes i olika omgångar och har periodvis varit utarrenderade till andra brukare.
Den information som funnits i olika artiklar i Bohusläningen och i böcker om Uddevalla har dock tillsammans med uppgifter från olika arkiv givit en ganska klar bild
över hur strukturerna troligten har sett ut.
  Utsigtens bryggeri
- Kjellmans bryggeri
- Forsters bryggeri
Uddevalla Ångbryggeri AB
Utsiktens Ångbryggeri AB
Utsiktens bryggeri
S.E. Natt o Dag bryggeri
Svante Natt o Dag bryggeri
C.A. Bergs bryggeri
Uddevalla Bryggeri
Hultbergs bryggeri
J.L. Larsons bryggeri
C.A. Andreassson & Co.
Bohus Bryggeri
Uddevalla Bryggeri AB

1853 - 1904
1876 - 1890
1890 - 1894
1904 - 1911
1911 - 1919
1919 - 1961
1854 - 1859
1859 - 1924
1874 - 1890
1877 - 1943
1881 - 1884
1886 - 1921
1890 - ?
1996 - 1997
2017 -

Förutom ovanstående bryggerier fanns det i Uddevalla på 1860-talet ett
”Svenskt och Bäjerskt” bryggeri som innehades av en Herman Hansson.
Herman avled i slutet
av 1869 och bryggeriet arrenderades då av hans
änka ut till Svante Natt och Dag.


I en annons i ”Tidning för Wenersborgs stad och län” från 1874
kan man läsa följande angående ölpriser. Ett av bryggerierna som
där nämns är C.A. Brink, Uddevalla. Något sådant bryggeri har enligt
vad jag kunnat finna inte existerat i Uddevalla.
Förmodligen är orten fel. Det finns en bryggeriföreståndare
C. A. Brink som var verksam i Värmland i mitten av 1870-talet.
Källarmästaren C.A. Berg flyttade 1875 sin värdshusrörelse till det hus på Södra Hamngatan som ägts av bryggare Herman Hansson. En notis i Bohusläningen omtalar att C.A. Berg fr.o.m den 10 november 1884 även övertagit och återuppstartat Hultbergs bryggeri.
En August Andreasson (f. 1848) kom till Uddevalla från Trollhättan år 1877 och öppnade en affär tillsammans med sin svåger. I mitten av 1880-talet övertog han på arrende C.A. Bergs svagdricksbryggeri på Södra Hamngatan. I början av år 1890 övergick bryggeriet i hans ägo helt och hållet varefter bryggeriet utvidgades genom ett inköp av intilliggande fastighet och i samband med det så passade man även på att modernisera bryggeriet.
Bryggeriet bytte i samband med det namn till C.A. Andreasson & Co. Bryggeriet ändrades vid ett senare tillfälle till aktiebolag och bytte då namn till A/B Andreassons Bryggeri.

Hultbergs bryggeri som ju också var beläget på Södra Hamngatan existerade i början av
1880-talet och ägdes först av en O.B. Hultberg för att sedan övertas av sonen Georg Hultberg.
Även detta bryggeri arrenderas under ett antal år av Svante Natt och Dag
och övertogs slutligen av C.A. Berg 1884.


Vad gäller Ivar Kullgrens bryggerier så fanns det en annons i Bohus Läns Nya Tidning
den 1 juni 1854 om att det fanns Bajerskt öl, Svenskt öl och Dricka till försäljning från
Uddevalla Bajerska Bryggeri. Rent tidsmässigt så borde det handla om Utsigtens bryggeri.


Som kuriositet kan nämnas att Otto Kjellman på 1860- och 1870-talen annonserade i rikspressen efter ett bäjerskt bryggeri att arbeta på eller arrendera.
Till vänster en annons från Dagens Nyheter den 26:e juni 1868.

Utsiktens bryggeri AB

Utsiktens bryggeri låg på Underås, mellan Underåsgatan och Vintergatan, i västra Uddevalla. Bryggeriet fick sitt namn efter platsen som redan på 1700-talet kallades för Utsikten. På den tiden fanns det ingen annan bebyggelse där och man hade en strålande utsikt mot Byfjorden.
Redan på 1820-talet låg det ett brännvinsbränneri på platsen och innehavare var den kände Uddevallabon Carl August Kullgren. Hans bränneri var ett av de första ångbrännerierna i Sverige. På 1850-talet blev det kritiskt för de små brännerierna och hela bränneribranschen kom i gungning. Många småbrännerierna runt om i Sverige tvingades då att lägga ned sin verksamhet och produktionen koncentrerades till större enheter.
Under åren 1820-1850 fanns det åtskilliga brännerier i Uddevalla men år 1862 rapporterades det att inget bränneri var igång i staden.
Ivar Kullgren, C.A. Kullgrens son som övertagit driften efter sin fars död, hade 1853 konverterat Utsiktens brännvinsbränneri till ett ångdrivet bayerskt ölbryggeri.
 

Från början hette bryggeriet Utsigtens bryggeri. Familjen Ivar Kullgren ägde bryggeriet fram till 1883 då Ivars hustru Therese avled. Därefter står sterbhuset som ägare fram till ca 1890.
1876 brann bryggeriet ned till grunden men byggdes upp igen och arrenderades ut till Otto Kjellman och efter hans död 1888 till Otto Kjellmans arvingar.


C.A. Kullgren
(19.1.1793-25.11.1851)

Ivar Kullgren

I september 1890 köpte Konrad Forster (1855-1909) bryggeriet. Enligt notis i pressen fick han den 24 mars 1891 tillstånd att ”å sitt egande landeri Utsigten på stadens grund idka bryggerirörelse för tillverkning af maltdrycker m. m. under firma Forsters Bryggeri”. Han drev sedan bryggeriet fram till slutet av 1894 då han sålde det vidare till J. L. Larsson.
Forster hade under hela hösten 1894 haft problem med finanserna och hade regelbundna borgenärssammanträden med Stadsfogden i Uddevalla. Sista sammanträdet var den 1 mars 1895. Bryggmästare under perioden med Forster som ägare var en man vid namn Wolfardt.
Viktor Kullgren, Ivar Kullgrens son, var med och drev bryggeriet en period i början när J.L. Larson köpt detsamma. 1904 sålde J.L. Larson bryggeriet till Georg Sjunnesson, då hemmahörande i Helsingborg. Bryggeriet bytte ägare med jämna mellanrum; bl.a. ägdes det även av Arvid Uddenberg (1870-1940) som år 1900 var bryggerimästare vid Carnegieska porter-bryggeriet och Georg Sjunnesson (1872-1922) fram till dess att J.A. Pripp & son köpte bryggeriet 1919.

Reklam för Forsters
bryggeri i almancka 1983
År 1904 ombildades bryggeriet till aktiebolag. Disponent för bryggeriet var då Martin Uddenberg (1859-1950), och han var så fram till 1908. Vid aktiebolagsbildandet hette bryggeriet Uddevalla Ångbryggeri AB men i december 1911 bytte man namn till Utsiktens Ångbryggeri AB i samband med att Uddevalla Ångbryggeri gått i konkurs. Så hette det sedan fram till år 1919 då J.A. Pripp & son bytte namnet till Utsiktens bryggeri.
Georg Sjunnesson var bryggmästare och en av huvudägarna i Uddevalla Ångbryggeri AB.
J.A. Pripp & son genomförde 1926 en omfattande modernisering och ombyggnad av anläggningen och efter det så står AB Pripp & Lyckholm som ägare. Den 20 september 1926 visades det nya bryggeriet för särskilt inbjudna gäster och dagen därpå för allmänheten. Man tillverkade då Pilsner, Extra lager och s.k. Skattefritt. Man hade också en omfattande tillverkning av läskedrycker och tillverkade bl.a. även "Bock-öl" och "Münchener-öl".
Kontorschef vid den tiden var Gottfrid Törnskog (1883-1950) som arbetat vid Utsiktens bryggeri sedan unga år. Hans befattning ändrades till att bli disponent när Pripps köpte bryggeriet. 1911 kom Olof Rosander till Utsiktens bryggeri som bryggmästare. Han blev 10 år senare disponent och ersatte Törnskog som tvingades sluta p.g.a sjukdom.
Olof Rosander blev således den sista disponenten på bryggeriet. Bryggmästare under åren 1928-1937 var August Skantz (1877-1963).
Den 27 januari 1942 inträffade en storbrand i bryggeriet. Branden startade vid 7-tiden på morgonen och det var byggnadens västra länga, vilken upptog tappavdelningen och personalens matsalar, som eldhärjades. Därvid skadades också åtskilliga av de dyrbara maskinerna. Brandmännen lyckades efter ett par timmar begränsa elden. På grund av den starka kölden, -22 grader, hade dessa ett mycket besvärligt arbete och bryggeriet fick trots deras snabba insats omfattande skador. Efter branden började man omgående att reparera byggnaden och passade då på att samtidigt förnya maskinparken.
På hösten 1960 togs inom Pripps beslut om att Utsiktens bryggeri skulle lägga ned driften och de anställda informerades om detta den siste


Gottfrid Törnskog

oktober. Ett tiotal anställda berördes. Produktionen lades sedan ner helt i början av 1961 och under några år fungerade lokalerna som nederlag och distributions-central. 1968 flyttade Pripps verksamheten till ett nybyggt lager på Kuröd och verksamheten i Underås upphörde därmed helt och hållet.
Bryggeribyggnaden fick dock stå kvar i flera år men revs i mitten av 1970-talet.

Pripps hade även andra distributionsställen än Utsiktens bryggeri. Vissa av dessa hade egen tappning och egna etiketter, t.ex. Karl Petterson och Uddevalla Maltdrycks-affär.

Bryggeriets exteriör 1947. Fotograf: Arne Andersson. Bohusläns Museum bildarkiv.


Interiörbild 1943. Fotograf: David Almqvist. Bohusläns Museum bildarkiv.


Bryggeriaktiebolaget Svante Natt och Dag

Bo Natt och Dag (1780-1840) lämnade som ung sin födelseort i Dalsland och flyttade till Uddevalla. Där startade han 1854 en bryggeri-verksamhet på Södra Hamngatan 12 och kom då i kontakt med sin blivande svärfar Christian Wesslau och därmed sin blivande hustru Magdalena Wesslau (1780-1824).
När Bo Natt och Dag dog år 1840 var hans andra hustru Sara Maria 39 år. Det verkar troligt att hon drev bryggerinäringen vidare med stöd av sin bror Hans Olof Wesslau fram tills dess att sonen Svante Elof Natt och Dag återvände till Uddevalla efter sin utbildning och kunde fortsätta att utveckla verksamheten. Svante Natt och Dag övertog bryggeriet 1859.
Det hade år 1854 byggts om till ett bayerskt bryggeri i samband med att det återuppfördes efter en brand.

Bryggeriet låg i hörnet av Södra Drottninggatan och Södra Hamngatan i kvarteret Dagson. Efter sin far död år 1893 övertog Knut Elof Natt och Dag (1864-1912) arbetet som bryggmästare och var det under åren 1887-1897. Han blev efter aktiebolagbildningen 1897 verksam som disponent fram till 1904 då han efterträddes av Hans Olof Wesslau. Axel Emil Dahm övertog sedan arbetet som bryggmästare under åren 1905-1911. Bryggeriet gick i konkurs både år 1904 och 1912, men vid båda tillfällena kunde företaget rekonstrueras.

Bryggeriet utarrenderades tidvis, bl.a. C.A. Berg i mitten av 1880-talet och det drevs då under namnet C.A. Bergs Bryggeri.


Svante Natt och Dag
(1829-1893)

Bryggeriet deltog 1891 med en egen monter på Industriutställningen i Göteborg, vilken även inkluderade en Bryggeriutställning.
Bryggeriets ”Kölna”, en envånings timmerstuga belägen vid Sörkällan brann på eftermiddagen den 7 november 1894 av en olyckshändelse ner till grunden. Byggnaden användes även för hartsning av ölfat och det var vid kokning av harts som olyckan inträffade.
1897 blev Bryggeriaktiebolaget Svante Natt och Dag inregistrerat hos patent- och registreringsverket
för att ”i Uddevalla idka tillverkning och försäljning af malt- och läskedrycker jemte annan dermed sammanhängande verksamhet”. Ansökan var inskickad av Sten Henning och Knut Elof Natt och Dag samt Gustaf Neiglick.
Natt och Dags bryggeri var länge det största bryggeriet i staden och byggdes ut och moderniserades 1902. Bryggeriet som låg på Södergatan var 4 våningar högt. Lokalerna på de olika våningsplanen var rymliga och ljusa. Maskinerna levererades av Wiklunds verkstads AB i Stockholm och var av senaste teknik. Bryggeriet beskrevs som det största bryggeriet i Bohuslän och var försett med elektriskt ljus.
En modernitet av senaste slag på den tiden.
Bryggeriet hade på 1920-talet också en islada på Södertullsgatan.
Den 14 april 1924 lades driften slutgiltigt ned vid bryggeriet och rörelsen flyttades till Utsiktens bryggeri.

Schwartzman & Nordström AB köpte då bryggeribyggnaderna och byggde om lokalerna till konfektionsfabrik.
 

Reklam för Svante Natt och
Dags bryggeri 1897.

Bryggeriet sett från Norra Hamngatan.


Interiörbild. Fotograf: Thure Nihlén. Bohusläns Museum bildarkiv.


Bild från bryggeriets innergård. Fotograf: Hanson. Projekt Runeberg

Uddevalla bryggeri

Uddevalla bryggeri var ett svagdrycksbryggeri som enligt text på etiketterna grundades år 1877. Det finns dock inte speciellt mycket dokumenterat om detta bryggeri.
1930 övertog bryggmästaren Anders N. Karlsson (1883-1943) bryggeriet. Han ägde då även bryggerier i Arvika, Munkedal och Mjölby.
Efter honom var Carl Oscar Jacobsson bryggmästare fram till det att bryggeriet enlig notis i dagspressen gick i konkurs den 26 april 1940.
I juni samma år utbjöds bryggeriets inventarier till försäljning, altenativt kunde man få överta rörelsen som då var utarrenderad och i full gång. Det finns inget noterat om huruvida bryggeriet
såldes eller inte. Det mest troliga är att det fortsatte att arrenderas ut för det finns en annons i Bohusläningen från november 1941 om ”Uddevallas Mörka” från Uddevalla bryggeri. Det finns
även en notis från 1943 att A. N. Karlsson ”alltjämt innehade” bryggeriet när han avled det året.


Annons från Uddevalla bryggeri i
Bohusläningen 28 november 1941

J.L. Larsons bryggeri

Bryggare Johan Leonard Larson föddes 1846 i Högås och dog 15 maj 1921 i Uddevalla. Han gifte sig den 15 augusti
med Thekla Augusta Hagström (1851-1937 i Uddevalla).
Han började med sin bryggeriverksamhet 1873 och anlade 1886 ett ölbryggeri J.L. Larsons Bryggeri som 1915 bytte
namn till J.L. Larsons svagdrycksbryggeri. Bryggeriet låg då vid Lagerbergsgatan, på gården, i kvarteret Sundberg. Föreståndaren för bryggeriet var Yngve Brycker (gift 21 juli 1930 med Valborg Arnell). Han var son till J.L. Larson
som hade grundat bryggeriet.
Kvaliteten på ölet berodde i stor utsträckning på det vatten som användes vid bryggningen och för att säkerställa en god kvalitet på vattnet tog man det från en brunn som låg på Bryckers torp på Överby vid Svältekileviken. Vattnet kördes till bryggeriet i 500 literskar.
Bland produkterna på 1920-talet fanns ett öl med låg alkoholhalt, s.k. Skattefritt. Även öl klass II och svagdricka som såldes i flaskor, 5- och 10-liters damejeanner tillverkades för-utom en del läskedrycker.
Brycker hade dessutom ett nederlag på Kilbäcksgatan för starkare öl, t.ex. klass II.


J.L. Larson
(1846-15.5.1921)
På gården till det stora tvåvåningshuset på Lagerbergsgatan, näst längst bort på bilden till höger, bedrev Larson sin öltillverkning.
Själv bodde han på andra våningen. Fram till 1894 tillverkades såväl öl som skattefria maltdrycker vid Lagerbergsgatan.
Firman inköpte detta år Utsiktens bryggeri på Underås och öltillverkningen flyttades dit.
Tillverkningen av skattefria maltdrycker fortsatte dock på Lager-bergsgatan, liksom tillverkning av läskedrycker och mineralvatten.


Foto från boken "Minnen och bilder" av Tage Berglund.

Bryggeriets pesonal uppställda på gården 1929 i samband med bryggeriets
50-års-firande. Mannen i kostym är Y. Brycker
 

Bohus bryggeri AB

Bohus bryggeri grundade i Uddevalla 1996 av Michael Edh och Sören Rahm. Bryggeriet hade ingen egen produktion utan deras första öl, Bohus Pilsner (lager, 4,7%) som lanserades i januari 1996, producerades på Moss bryggeri i Norge. Receptet var framtaget av en bryggmästare där efter önskemål av Edh och Rahm.
Produktionen flyttades under 1996 över till Gamlestadens bryggeri i Göteborg som lanserade deras andra öl, Bohus Amiral (lager, 5,1%) som var framtagen av dess bryggmästare Niclas Eriksson.
I juni 1997 sålde Bohus bryggeri sina varumärken till Grebbestads bryggeri som
därmed övertog bryggandet av Bohusölen.
Totalt tillverkade Bohus bryggeri ~70 000 liter öl under sitt första verksamhetsår.


Foto: Per Landén. Bohusläningen 4.1.1996

Uddevalla bryggeri AB

Uddevalla bryggeri AB startades i Uddevalla i oktober 2017. Deras två första öl, Gustavsberg (pale ale, 6,0%) och Skeppsviken (IPA, 7,0%) presenterades under vintern 2017 med start den 17 november och deras tredje öl Hafstens udde (DIPA, 8,2%) lanserades i januari 2018.

Uddevalla bryggeri är ett mikrobryggeri och ölen bryggs i ägaren och bryggmästaren Robert Larssons ombyggda källare på Ulvstigen 34.
I januari 2018 bryggdes även en begränsad upplaga (296 flaskor) av en Chocolate Stout (7,0%).


Under 2018 har det kommit ytterligare 3 öl; Lilla Hasselön (IPA, 7,0%), Stora Hasselön (DIPA, 8,5%) och Art Limited Edition (9,2%).


Foto: Dotte Nielsen, Mitt Uddevalla 15.11.2017

Källförteckning:
Böcker och skrifter:
Uddevalla Sparbank - 1836-1936, Sten Kristiansson, Minnesskrift, 1935
Uddevalla stads historia, del III, Sten Kristiansson, Barneviks tryckeri, 1956
Krogar och krögare, Gustaf E. Karlson, Uddevalla Kulturnämnd, 1979
Minnen och Bilder, Tage Berglund, FW-förlaget, 1983
Uddevalla förr - en bildbok, Hugo Olsson, Bohusläns museum och hembygdsförbund, 1983
Uddevalla - Staden vid Byfjorden, H. Rehnberg, Jubileumsskrift Uddevalla Sparbank, 1986
Tidningsartiklar:
Bohusläningen, diverse notiser och artiklar, 1884 – 1926
Svenska Dagbladet, diverse notiser från dess tidningsarkiv, 1890 – 1960
Dagens Nyheter, diverse notiser från dess tidningsarkiv, 1902 - 1963
Bohusläningen, Utsiktens bryggeri i Uddevalla avslutad 100-årig industriepok, Sven Lidman, 1973-02-13
Bohusläningen, Lokal öl - snart i var mans strupe?, Hans Rosén, 1996-01-04
Göteborgs-posten, Arbetslöshet fick fart på hjulen, Ulf Johansson, 1997-01-24
Bohusläningen, Första ölen på flaska, Jonathan Martinsson, 2017-10-20
Internet:
Bohusläns Museum, Bildarkivet
Mitt Uddevalla, Från malt till flaska. Historien bakom Uddevalla Bryggeri, Dotte Nielsen, 2017-11-15

Bryggeriklubben.se. Bilder på öletiketter
uddevallaindustrihistoriska.se/industrier. - Företag etablerade före 1900.
Övrigt:
RA. Länsräkenskaper, Gbgs och Bohus län 1870:21
Sveriges handelskalender, 1861-1896
Sveriges Bryggarförenings porträttkatalog, 1910, 1925
Sveriges Industri, 1907
Synpunkter och kommentarer mottages tacksamt till harnby@yahoo.com